De kandidaat moet eventuele annuleringen of wijzigingen van de rijlessen minimaal 24 uur van tevoren aan de autorijschool doorgeven. Als de kandidaat niet op tijd annuleert of wijzigt, kan de autorijschool de kosten voor die les in rekening brengen. Als de kandidaat het afgesproken examen wil annuleren of verplaatsen, moet hij of zij de autorijschool hiervan op de hoogte stellen en kan de autorijschool eventuele extra kosten in rekening brengen.
De kandidaat moet voorafgaand aan elke rijles betalen. Eventuele extra kosten, zoals administratiekosten, moeten ook voorafgaand aan het afleggen van het rijexamen worden betaald.
De kandidaat moet respectvol en beleefd zijn tegenover de rijinstructeur en andere weggebruikers. Alcohol- of drugsgebruik voor of tijdens rijlessen is ten strengste verboden.
De kandidaat is verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels tijdens de rijlessen en het rijexamen. Eventuele boetes of straffen die voortvloeien uit het niet naleven van deze regels zijn voor rekening van de kandidaat.
De kandidaat moet fysiek en mentaal in staat zijn om veilig te rijden. Als de kandidaat zich niet goed voelt of medicatie gebruikt die de rijvaardigheid kan beïnvloeden, moet hij of zij dit vooraf aan de rijinstructeur melden.
Rijlessen worden gepland op basis van beschikbaarheid van de rijinstructeur en de kandidaat. De autorijschool behoudt zich het recht voor om rijlessen te annuleren of te verzetten als dit nodig is.
De autorijschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel die de kandidaat oploopt tijdens de rijlessen of het rijexamen, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid van de autorijschool of de rijinstructeur.
Het gebruik van mobiele telefoons, tablets of andere elektronische apparaten tijdens rijlessen is ten strengste verboden, tenzij dit door de rijinstructeur wordt toegestaan.
De kandidaat moet zorgen voor een goedpersoonlijke hygiëne en zich houden aan de geldende COVID-19-richtlijnen. Als de kandidaat symptomen vertoont van COVID-19, moet hij of zij dit vooraf aan de autorijschool melden en de rijlessen uitstellen totdat hij of zij weer gezond is verklaard.
De kandidaat mag niet rijden onder invloed van alcohol of drugs, en mag geen drugs of alcohol bij zich hebben tijdens de rijlessen. Roken is niet toegestaan in de auto tijdens de rijlessen of het rijexamen
De kandidaat moet zich op tijd melden voor het rijexamen en dient zich te houden aan de instructies van de rijinstructeur en het examenbureau. De autorijschool zal een gekwalificeerde rijinstructeur toewijzen aan de kandidaat voor de rijlessen. De rijinstructeur heeft het recht om te beslissen wanneer de kandidaat klaar is om het rijexamen af te leggen. De autorijschool zal de kandidaat helpen bij het plannen van het rijexamen, maar de uiteindelijke beslissing over het afleggen van het examen ligt bij de rijinstructeur.
Tijdens de rijlessen zijn extra passagiers niet toegestaan, tenzij dit vooraf is afgesproken met de autorijschool.
Als de kandidaat te laat is voor een rijles, kan de rijinstructeur besluiten om de les in te korten of te annuleren. Als de rijinstructeur te laat is voor een rijles, zal de autorijschool ervoor zorgen dat de kandidaat een extra les krijgt.
De kandidaat moet de vertrouwelijkheid van de informatie van de autorijschool respecteren en mag geen informatie delen met anderen zonder toestemming van de autorijschool.
De autorijschool kan aanvullende voorwaarden of regels opleggen, afhankelijk van de specifieke behoeften en eisen van de autorijschool en de kandidaat.