MELD JE AAN

Algemene Voorwaarden van Rijschool Feka

Algemene leverings- betalings- en annuleringsvoorwaarden

Artikel 1        Algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Rijschool Feka,  gevestigd te Eindhoven, Karel Doormanstraat 21, 5612 GD Eindhoven, hierna te noemen “Rijschool Feka”, aangegaan.

1.2                  Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Rijschool Feka”.

1.3                  Bijzondere van de voorwaarden van “Rijschool Feka” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2        Instructie

2.1                  “Rijschool Feka” zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2                  “Rijschool Feka” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/instructrice.

2.3                  De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij – en lesinstructie, tenzij: “Rijschool Feka” of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene

omstandigheid zich voordoet, is “Rijschool Feka” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4                  Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Rijschool Feka” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5                  De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur(trice) tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 3        Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Rijschool Feka” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben

over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten.

Artikel 4        Lesafspraak

De leerling dient zich de houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Door “Rijschool Feka” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan “Rijschool Feka” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren  (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5        Annulering door leerling

5.1                  Leerling kan kosteloos een losse rijles, die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 2 volle werkdagen voor de afspraak annuleren. Bij annulering door leerling van complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel , in % van totaalbedrag , gehanteerd worden:

Binnen 4 weken: kosteloos

Binnen 3 weken: 50 %

Binnen 2 weken: 75 %

Binnen 1 week : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:

5.2                  In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel

een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

5.3                  Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Rijschool Feka”

beoordeeld. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.2a en 5.2b, zal “Rijschool Feka” er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur zal kunnen gebeuren. Wijze van afzegging:

5.4                  Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door “Rijschool Feka “ worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Rijschool Feka” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail op: info@rijschoolfeka.nl

Artikel 6        Beëindigen instructie

6.1                  “Rijschool Feka “ kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, waardoor er niet van “Rijschool Feka” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2                  “Rijschool Feka” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of

verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan

zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent. In de gevallen 6.1 en 6.1 is “Rijschool Feka” niet gehouden het

resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

6.3                  Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

6.4                  De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. Bij 6.3 en 6.4 zal “Rijschool Feka “ ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet

in rekening brengen.

Artikel 7        Aanvraag examen

7.1                  “Rijschool Feka” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2                  Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8        Annulering examens

Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1                  In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet

wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2                  Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling

aan de  examinator en of instructeur/docent. Bij 8.1 en 8.2 zal “Rijschool Feka” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3                  Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4                  Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5                  Het rij-examen wordt wegens slechte weersomstandigheden door de daartoe bevoegde instantie voor de afgesproken datum en tijd afgelast. In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Rijschool Feka “

de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9        Weigering examens

“Rijschool Feka” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur/docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het

gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te  besturen zonder

de kans op schade en letsel aan zichzelf,  de instructeur/docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent en/of examinator.

Artikel 10      Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11      Betaling

11.1               Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien contante betaling uitblijft, en “Rijschool Feka” een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is  “Rijschool Feka” gerechtigd om € 8,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is “Rijschool Feka “ gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Rijschool Feka” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

11.2               “Rijschool Feka” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de

opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

11.3               “Rijschool Feka” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te

vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten

voor juridisch advies en bijstand.

11.4               Uit het enkele feit dat “Rijschool Feka” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12      Vrijwaring

12.1               “Rijschool Feka” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of

overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

12.2               Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig)

gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Rijschool Feka” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk  tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3               “Rijschool Feka” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13      Rijbevoegdheid leerling

Indien “Rijschool Feka” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Rijschool Feka” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Rijschool Feka” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Rijschool Feka” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Rijschool Feka” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Rijschool Feka” te vergoeden. Indien “Rijschool Feka” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave  onjuist is, vrijwaart de leerling “Rijschool Feka” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Rijschool Feka” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.